İş Sağlığı

T.C. Çalışma Bakanlığı 27.11.2010 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin İşverenin Yükümlülüklerini belirleyen İkinci Bölümünün 5.Maddesi şöyledir. “İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.” İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB’lerden) hizmet alarak da yerine getirebilir.”

İşyeri hekimleri çalışanların;

İşe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması,

Çalışma ortamından kaynaklanabilecek meslek hastalıkları riskini,

Rahatsızlanması durumunda tedavilerinin kurulmuş olan revirde yapılarak, hastanelere gitmek zorunda bırakılmadan en hızlı ve en az işgünü/işgücü kaybıyla, çalışma hayatının aksamadan ve sağlıklı bir şekilde sürmesini, Çalışmaları kapsamında eğitim verilmesi Kimler işyeri hekimi olabilir?

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere, İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara, İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına, Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara Verilmektedir.

İşyeri Hekimleri sorumlulukları nelerdir?

a) Rehberlik ve danışmanlık;
b) Sağlık gözetimi;
c) Eğitim ve bilgilendirme;
d) İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri hemşiresi kimdir?

” 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memuru” olarak tanımlanmaktadır.

İşyeri hemşiresi görevleri nelerdir?

– Revir Hizmetleri
– Enjeksiyon
– Pansuman – Aşılama Çalışmaları
– İş sağlığı kayıtlarının tutulması
– Eğitim
– Danışmanlık

Revir Hizmetleri neleri kapsar?

İşyerinizin konumuna ve yasal gerekliliklere uygun olarak Revirinizi kuruyor, ihtiyaçlarını tamamlıyor ve çalışacak personelin atamasını yine istekleriniz doğrultusunda yapıyoruz.

• Enjeksiyon
• Pansuman
• Serum Takma
• Küçük Cerrahi Müdahale
• Acil Yardım Uygulamaları
• Tansiyon Ölçümü
• Şeker Ölçümü
• Elektro Kardiyografi (Ekg)

Güncel Makaleler

Bize Ulaşın

Güveniş OSGB Hizmetleri
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Tic. Mrk.
B10 Blok No:45 Atışalanı
Esenler / İstanbul

0212 438 12 81

info@guvenisosgb.com.tr

E-Bültene Abone Ol: